นโยบายความเป็นส่วนตัว

ซีคอน บางแค จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ซีคอน บางแค” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่มาติดต่อ และ/หรือ ทำธุรกรรมกับเรา อาทิ ลูกค้า คู่สัญญา คู่ค้า ผู้รับจ้าง ผู้ให้บริการ ผู้สมัครงาน พนักงาน เป็นต้น ดังนั้น ซีคอนบางแค จึงได้กำหนดและบังคับใช้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ซีคอน บางแคขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้โดยละเอียดก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา เพื่อให้ท่านรับทราบและเข้าใจถึงสิทธิและความคุ้มครองของท่านภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ทางเราจะนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ของซีคอน บางแค ตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้

 

1.วัตถุประสงค์ของนโยบาย

2.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้า ชื่อเต็ม เพศ อายุ อาชีพ
2.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ภูมิลำเนา ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือบัญชีผู้ใช้ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ รวมถึงข้อมูลการติดต่อที่ท่านได้ให้ไว้แก่ทางเรา
2.3 ข้อมูลการเรียกดูบริการออนไลน์บนแพลตฟอร์มของซีคอน บางแค เช่น เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดียของซีคอน บางแค
2.4 ข้อมูลการให้บริการอินเทอร์เน็ต ชื่อโดเมน (ชื่อที่ใช้ระบุหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อระบุถึงไอพีแอดเดรส ของชื่อนั้นๆ) และการเชื่อมต่อข้อมูลซึ่งนำมายังแพลตฟอร์มออนไลน์ของซีคอน บางแค ทั้งนี้ยังรวมถึงการเก็บข้อมูลการใช้งาน cookie และ web beacons เพื่อให้เรานำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการระบบออนไลน์ทุกๆแพลตฟอร์มของซีคอน บางแค
2.5 ข้อมูลคุกกี้ ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซน์หรือการใช้แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มต่างๆ หรือเก็บข้อมูลจากเบราว์เซอร์, ข้อมูลในรูปแบบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆในอุปกรณ์ของท่าน

 

3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

ราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ซีคอนบางแคยังมีความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย (ในฐานะผู้มาติดต่อและทำธุรกรรมกับเรา, ลูกค้า, คู่สัญญา, คู่ค้า, ผู้รับจ้าง, ผู้ให้บริการ, ผู้สมัครงาน, พนักงาน และอื่นๆ) หรือ บริการในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของซีคอนบางแค

 

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ซีคอนบางแคจะเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบความปลอดภัยของเราและจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอก นอกเสียจากจะได้รับความยินยอมจากท่านหรือหน่วยงานกำกับดูแลกฎหมายที่ใช้อำนาจตามกฎหมายได้ เช่น ศาล ตำรวจ

 

5.คุกกี้และการใช้คุกกี้

ซีคอนบางแคจะเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานหรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์บางประการโดยใช้คุกกี้
คุกกี้ คือข้อมูลขนาดเล็กที่ได้มาจากการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์กับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทำให้ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการนำข้อมูลของผู้บริโภคมาพัฒนาเพื่อจัดหาและนำเสนอสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการของท่านได้อย่างเหมาะสม

 

6. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแพลตฟอร์มอื่น

นโยบายทั้งหมดนี้ใช้เฉพาะสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ หรือเผยแพร่สำหรับซีคอนบางแคเท่านั้น หากมีการลิงค์ไปที่ช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่เรา ท่านจะต้องศึกษาข้อมูลการคุ้มครองของช่องทางนั้นๆด้วย

 

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีสิทธิได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตำมช่องทางที่เรากำหนดไว้ในข้อ 8. โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ นับตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไป

7.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
ในกรณีที่ ซีคอนบางแค ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ ซีคอนบางแค ได้เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ซีคอนบางแค รวมถึงขอให้ ซีคอนบางแค เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ ซีคอนบางแค ได้

7.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ ซีคอนบางแค โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ ซีคอนบางแค ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
ท่านมีสิทธิขอให้ ซีคอนบางแค ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

7.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
ท่านมีสิทธิขอให้ ซีคอนบางแค ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ซีคอนบางแค อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น ซีคอนบางแค จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

7.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)
กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ ซีคอนบางแค มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ ซีคอนบางแค แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
7.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก ซีคอนบางแค ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

 

8. รายละเอียดการติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย เสนอแนะ หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราได้ที่
บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด
607 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.10160
โทร 02-454-7777