Event & Activity
PDPA
PDPA
 • 01 Jun 2022 - 01 Jun 2025
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับลูกค้า ผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของ บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด

  บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ซีคอน บางแค” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของ ซีคอน บางแค และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) ซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และช่องทางการติดต่อเรา ดังต่อไปนี้

  1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  ในกรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อ หรือขอเข้าอาคาร หรือขอเข้าปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของ ซีคอน บางแค เรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
  ข้อที่ วัตถุประสงค์ ฐานทางกฎหมาย
  1.1 เพื่อควบคุมการเข้าอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของ ซีคอน บางแค ตลอดจนเพื่อสังเกตการณ์ ป้องกัน ขัดขวาง และตรวจสอบการเข้าบริเวณดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต เพื่อรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่เฉพาะ รวมถึงการแลกบัตร การลงทะเบียน การบันทึกประวัติและข้อมูลที่จำเป็นของ ผู้มาติดต่อ,พนักงานร้านค้า,พนักงานส่งของ,ผู้รับเหมา ที่เข้าปฏิบัติงานให้ ร้านค้า ใน ซีคอน บางแค หรือผู้มาติดต่อ ซีคอน บางแค ที่บริเวณอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่เฉพาะของ ซีคอน บางแค การบันทึกประวัติของผู้มีสิทธิจอดรถ ภายในบริเวณสถานที่ตามที่ ซีคอน บางแค กำหนด การบันทึกประวัติของผู้มีสิทธิเข้า-ออก ภายในอาคาร และบริเวณสถานที่ของ ซีคอน บางแค ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
  1.2 เพื่อดำเนินการตามกระบวนการภายในต่าง ๆ ของ ซีคอน บางแค ก่อนการเข้าปฏิบัติงานในอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของ ซีคอน บางแค เช่น
  1. การขออนุญาตเข้าพื้นที่ นอกเวลาทำการ
  2. การขออนุญาตขนส่งสินค้า
  3. การขออนุญาตเข้าทำงานใน ซีคอน บางแค และทำงานในพื้นที่เฉพาะ เช่น
  - พนักงานร้านค้า
  - ผู้รับเหมาตกแต่งก่อสร้างร้านค้า
  - ผู้รับเหมาโครงการ ซีคอน บางแค ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
  1.3 เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงานและทรัพย์สินของ ซีคอน บางแค รวมถึงการใช้กล้องวงจรปิดในการบันทึกภาพบุคคลที่อยู่บริเวณอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน และพื้นที่เฉพาะของ ซีคอน บางแค ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
  1.4 เพื่อบริหารความเสี่ยง การกำกับการตรวจสอบ รวมถึงเพื่อการตรวจสอบภายในของสำนักตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการภายในองค์กร ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
  1.5 เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการดำเนินคดีต่าง ๆ รวมถึงเป็นหลักฐานประกอบการดำเนินคดี (หากมี) กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการเพื่อบังคับคดีตามกฎหมาย ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests)
  1.6 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งของหน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียก หมายอายัด คำสั่งของศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ หน่วยงานราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
  1.7 เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เช่น การป้องกันด้านสุขภาพจากโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดที่อาจติดต่อหรือแพร่เข้ามาในราชอาณาจักร การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)
  1.8 เพื่อการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของท่าน การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพบุคคล (Vital Interests)

  เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของ ซีคอน บางแค ที่ได้ให้ข้อมูลไว้กับเรานั้น เราอาศัยฐานทางกฎหมายประการต่าง ๆ ตามที่แจ้งไว้นี้ โดยไม่ได้อาศัยความยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่เราไม่อาจใช้ฐานทางกฎหมายเหล่านี้ได้ เช่น กรณีที่กฎหมายกำหนดให้จะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive data) เป็นต้น ในกรณีเช่นนั้น เราจะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน (โปรดอ่านเอกสารขอความยินยอมของเราเพิ่มเติมจากเอกสารนี้)

  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
  โดยทั่วไปแล้ว ซีคอน บางแค จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง เช่น การให้ท่านกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กำหนด หรือสอบถามจากท่าน หรือขอให้ท่านส่งเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ซีคอน บางแค แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ ซีคอน บางแค เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เช่น
  – นิติบุคคลที่ท่านมีฐานะเป็นผู้แทน ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ปฏิบัติงานแทน หรือ ลูกจ้าง
  – พนักงานร้านค้า ในกรณีที่มีการรายงานเหตุการณ์และอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นในอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของ ซีคอน บางแค
  ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ซีคอน บางแค ดำเนินการเก็บรวบรวมนั้น มีดังต่อไปนี้
  2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป
  (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identity Data) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย
  (2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร อีเมล Line ID
  (3) ข้อมูลการติดต่อกับ ซีคอน บางแค (Communication Data) เช่น รูปภาพ ข้อมูลการบันทึกภาพเคลื่อนไหว
  (4) หมายเลขทะเบียนรถ
  (5) ข้อมูลการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรคระบาด
  2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
  ซีคอน บางแค ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ในกรณีที่ท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ ซีคอน บางแค ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ ซีคอน บางแค ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก ซีคอน บางแค ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ ซีคอน บางแค จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น
  อย่างไรก็ตาม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าอาคาร สถานที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เฉพาะของ ซีคอน บางแค อาจมีบางกิจกรรมที่ ซีคอน บางแค จะขอข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนบางประการเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลสุขภาพ หรือ ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า) เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่เราจะได้แจ้งไว้โดยเฉพาะในแบบฟอร์มการขอความยินยอม และ ซีคอน บางแค จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว

  3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  ซีคอน บางแค จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บ ได้แก่ ระยะเวลาที่ ซีคอน บางแค ยังมีความสัมพันธ์กับท่าน และอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมาย เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของ ซีคอน บางแค

  4. การเปิดเผยข้อมูล
  ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งฉบับนี้ ซีคอน บางแค อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้
  4.1 หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ
  4.2 ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใด ๆ ให้แก่ ซีคอน บางแค เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย

  5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล
  ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่าง ๆ ของท่านได้ตามช่องทางที่ ซีคอน บางแค กำหนดในข้อ 7. หรือผ่านเว็บไซต์ของ ซีคอน บางแค [แนบ Link PTT PDPA Portal] โดยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับกับ ซีคอน บางแค (นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป) ซึ่งสิทธิต่าง ๆ ของท่านมีรายละเอียด ดังนี้
  5.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)
  ในกรณีที่ ซีคอน บางแค ขอความยินยอมจากท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับ ซีคอน บางแค ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
  5.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)
  ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ซีคอน บางแค รวมถึงขอให้ ซีคอน บางแค เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อ ซีคอน บางแค ได้
  5.3 สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล (Data Portability Right)
  ท่านมีสิทธิขอให้ ซีคอน บางแค โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับ ซีคอน บางแค ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

  5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)
  ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  5.5 สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล (Erasure Right)
  ท่านมีสิทธิขอให้ ซีคอน บางแค ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  5.6 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restrict Processing)
  ท่านมีสิทธิขอให้ ซีคอน บางแค ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ซีคอน บางแค อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจมีบางระบบที่ไม่สามารถลบข้อมูลได้ ในกรณีเช่นนั้น ซีคอน บางแค จะจัดให้มีการทำลายหรือทำให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
  5.7 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Rectification Right)
  กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่ ซีคอน บางแค มีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ท่านมีสิทธิขอให้ ซีคอน บางแค แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  5.8 สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)
  ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หาก ซีคอน บางแค ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

  6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแจ้งฉบับนี้
  เราอาจแก้ไขปรับปรุงแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นครั้งคราว และเมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเช่นว่านั้น เราจะประกาศให้ท่านทราบผ่านทางเว็บไซต์ของ ซีคอน บางแค ทั้งนี้ หากจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านเราจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเพิ่มเติมด้วย

  7. วิธีการติดต่อ
  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ บริษัท ซีคอน บางแค จำกัด

  สถานที่ติดต่อ: 607 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
  แผนกบริการลูกค้า เบอร์โทรศัพท์: 02-545-7777 กด 0
  อีเมล: cssbk@seaconsquare.com