Promotion
3 มาตรการที่จำเป็น เมื่อมาซีคอน บางแค ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของ ศบค.
 • 15 May 2020 - 30 Jun 2020
 • 3 มาตรการที่จำเป็น เมื่อมาซีคอน บางแค 
  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของ ศบค.

  สวมหน้ากากอนามัยชนิดผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยปิดทั้งจมูกและปาก ขณะใช้บริการภายในศูนย์ฯ
  - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้บริการภายในศูนย์ฯ (มีให้บริการฟรี)
  - ห่างไว้ ไกล 
  Covid-19 เว้นระยะห่างระหว่างกัน 2 เมตร ในการใช้บริการต่างๆ

  สำหรับผู้ที่มีอาการไข้ ไอ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส 

  งดเข้าใช้บริการและแนะนำให้พบแพทย์ทันที

  .

  การดำเนินการของศูนย์ฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์


  ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดีๆ ก่อนใครที่